Dane do KRS znajdują się w zakładce DOKUMENTY

Aktualności

28 sierpnia 2020 14:43 | Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 !!!

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii – informacja dla rodziców

 

Rozpoczęcie roku szkolnego planowane jest na terenie szkoły. 

Nauka w b. r. szk. rozpocznie się w systemie tradycyjnym – stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Men, GIS i MZ. 

Minister Edukacji Narodowej podpisał 5 nowych rozporządzeń, które dają możliwość zmiany modelu pracy szkoły, jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie się pogarszać.  W zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie MEN proponuje również system kształcenia „mieszany” lub „zdalny”. Dyrektor szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będzie mógł wprowadzać model mieszany czy nauczania zdalnego.

Możliwe warianty funkcjonowania szkół i placówek:

 

            • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę placówki. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 

            • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły/placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

            • Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły/placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 

Przygotowujemy szkołę tak, by nasi uczniowie uczyli się w bezpiecznych warunkach:

– zapewniamy środki do dezynfekcji rąk, 

- szkoła będzie zamykana z ograniczonym do minimum dostępem osób z zewnątrz (osoby trzecie przychodzące do szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa),

- komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia przede wszystkim z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (e-dziennik, telefon, e-mail, aplikacja Zoom),

- rozpoczęcie zajęć lekcyjnych będzie rozłożone w czasie w taki sposób, aby nie powodowało to zmianowości, ale dawało komfort korzystania z szatni bez kumulowania dużych grup uczniów, 

- uczniowie będą uczyli się w miarę możliwości w stałych salach (bez konieczności przemieszczania między pracowniami), 

- pomieszczenia, w których przebywają uczniowie będą wietrzone i dezynfekowane, zgodnie z wymogami przepisów sanitarnych, 

- uczeń będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze - uczniowie nie będą mogli wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

- uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Będziemy pilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy ucznia,

- przerwy śródlekcyjne, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlica)  planowane są w miarę możliwości w otwartej przestrzeni terenu szkoły tj. na powietrzu ewentualnie rotacyjnie pobyt mniejszych grup uczniów w czasie przerw na korytarzach/w salach zajęć/w sali gimnastycznej/świetlicy,

- podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte i uniemożliwiony będzie do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,

- zostaną ustalone zasady korzystania ze świetlicy, pomieszczeń lekcyjnych, jadalni, a także biblioteki szkolnej wraz z godzinami jej pracy, z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece,

- pracownicy administracji oraz obsługi będą ograniczali kontakt z uczniami oraz nauczycielami,

- ograniczone zostaną imprezy, uroczystości, wyjścia grupowe i wycieczki szkolne, a zajęcia na basenie zostaną zawieszone,

- obowiązywać będzie bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, w miarę możliwości zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,

- w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będziemy izolować ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany wówczas własny środek transportu).

 

Rozpoczęcie roku szk. w tym roku będzie wyglądało inaczej niż zazwyczaj, ponieważ musimy się dostosować do wymogów związanych z bezpieczeństwem i wytycznymi MEN, GIS i MZ. 

Uprzejmie proszę, aby w dn.1 września 2020r. - za wyjątkiem uczniów klasy I - uczniowie wchodzili na teren szkoły samodzielnie, bez rodziców/opiekunów. 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku w dniu 1 września 2020r.w poszczególnych klasach:

 

klasa 1 - godz.9.00 mała sala gimnastyczna, p. Olaszewska, Dyrektor

klasa 2 - godz.9.00 sala 2 p. Pikusa

klasa 3 - godz.9.10 sala 3 p. Radmacher-Muzyka

klasa 4 - godz.9.10 s. 18 p. Kowalska-Bońkowska

klasa 5 - godz.9.20 s. 16 p. Micał-Pachlewska

klasa 6 - godz.9.20 s. 17 p. Baudler

klasa 7 - godz.9.30 s. 22 p. Kurzymska

klasa 8 - godz.9.30 s. 23 p. Pawłowska

 

Aneta Gawin

Dyrektor Szkoły

 

Przeczytano: 81 razy. Wydrukuj|Do góry