Zarządzenie w sprawie warunków korzystania z bezpłatnych podręczników

Zarządzenie nr 11/0110/2014 z dnia 12.09.2014

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. L. Kruczkowskiego w Trzebini

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

            Na podstawie art. 22 ak ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§   1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. L. Kruczkowskiego w Trzebini.

§   2

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

            a. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 4 im. L. Kruczkowskiego     w Trzebini,

b. uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny -               ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. L. Kruczkowskiego  w Trzebini,

            c. rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

            d. podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego       języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego         nowożytnego.

§   3

Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej, odnotowane w Rejestrze podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczone w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica oświadczenia, które przechowuje się w dokumentacji prowadzonej przez bibliotekarza szkolnego.

§   4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

 

 

§   5

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 3 dni  poprzedzających zakończenie danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku. Nadzór nad całym zadaniem realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki dokonują oni oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupionego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

§   6

Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§   7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§   8

Zarządzenie ma zastosowanie:

w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2, i 4 szkoły podstawowej,

w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§   9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§   10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

           

                                                                                                Dyrektor szkoły: Anna Pawletta